การทดสอบผลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สกัดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Hapalosiphon sp. ต่อกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืชในสภาพแปลงทดลอง

Publish Year International Journal 1
2006 inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.มาลี ณ นคร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรียา ตันติวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์, "Allelochemical potential from cyanbacteria as herbicide", J. Weed Sci. Tech, ปีที่ 45, ฉบับที่ Supplement, เมษายน 2006, หน้า 20-21
Publish Year National Conference 5
2008 exอินทิรา ขูดแก้ว, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, "ผลของสารสกัดจากไซยาโนแบคทีเรีย Hapalosiphon fontinalis (Ag.) Bornet. ต่อกระบวนการ ammonia assimilation ในพืชบางชนิด", การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exอินทิรา ขูดแก้ว, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, "ผลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากอาหารเลี้ยงไซยาโนแบคทีเรีย Hapalosiphon fontinalis (Ag.) Bornet ต่อการเกิดลิปิด เปอร์ออกซิเดชัน กระบวนการแอมโมเนีย แอสซิมิเลชัน และรงควัตถุที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสังเคราะห์แสงของไมยราบยักษ์ (Mimisa pigra L.)", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exอินทิรา ขูดแก้ว, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, "ผลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากไซยาโนแบคทีเรีย Hapalosiphon fontinalis (Ag.) Bornet ต่อการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสที่ปลายรากหอม (Allium cepa L)", 8th National Grad Research Conference, 7 - 8 กันยายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 exนางสาวอินทิรา ขูดแก้ว, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, "ผลของสารชีวภาพจากอาหารเลี้ยงไซยาโนแบคทีเรีย Hapalosiphon fontinalis (Ag.) Bornet ต่อการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสของปลายรากหอม (Allium ascalonicum L.)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 , 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 exนางสาวอินทิรา ขูดแก้ว, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของสารสกัดจากไซยาโนแบคทีเรีย Hapalosiphon fontinalis (Ag.) Bornet. ต่อการเกิด lipid peroxidation ในพืชบางชนิด", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำวิถึไทย ก้าวไกลสู่สากล”, 10 - 11 มีนาคม 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย