โครงการศึกษาทางนิเวศวิทยาของทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี จ.ลพบุรี