การทดสอบพันธุ์อ้อยที่มีศักยภาพในเขตภาคกลางตอนบนชุดลูกผสม ปี 2000