การใช้เทคนิคระดับโมเลกุลจัดจำแนกยีสต์ที่แยกได้จากป่าธรรมชาติในพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา และการคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีศักยภาพสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : การคัดเลือก การปรับปรุงพันธุกรรม และการเพาะเลี้ยงยีสต์ สำหรับผลิตสควอลีน