การประยุกต์ใช้เทคนิคการตรวจสอบและคัดเลือกลักษณะทนแล้งในอ้อยลูกผสมโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ