การขับเคลื่อนสู่การพัฒนาศูนย์กลางด้านความรู้เศรษฐกิจจุลินทรีย์และเทคโนโลยีชีวภาพ