การพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์และสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกเพื่อรองรับต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม:กรณีศึกษาสหกรณ์ผักปลอดภัยภูทับเบิก จำกัด จังหวัดเพชรบูรณ์