แก่นเรื่อง การสร้างความหมาย และการรับรุ้ความกตัญญูในโฆษณาทางสื่อออนไลน์