โครงการการพัฒนานักวิจัยหลังปริญญาโท-เอก ด้วยระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อประยุกต์แนวคิด BCG สำหรับการฟื้นฟูทรัพยากรดินในภาคการผลิตพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย