การจัดการประเภทเนื้อหาข้อความของตราสินค้าและการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคจากการศึกษาตราสินค้าบริการที่ยั่งยืน