การทดสอบประสิทธิภาพของดินภูเขาไฟในการเป็นสารเสริมประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของพืช