พฤติกรรมการเปิดรับสื่อทางการเกษตรของเกษตรกรโครงการดาวล้อมเดือน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

Publish Year National Journal 1
2023 exเนตรดาว ช่วยรักษา, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร", วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2023, หน้า 339-354
Publish Year International Conference 4
2023 exJATUPORN SORASIT, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, รองศาสตราจารย์, "SITUATIONS AND HIGH RISK FACTORS FOR SMOKINGIN WORKING-AGED", GSRD International Conference, Tokyo, Japan, 5 - 6 ธันวาคม 2023, Tokyo ญี่ปุ่น
2023 exSULAIMAN DORLOHTAHE, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, รองศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "RISK FACTORS OF SKINP ROBLEMS OF WORKING-AGED", GSRD International Conference, 5 - 6 ธันวาคม 2023, Tokyo ญี่ปุ่น
2023 exKAMONCHANOK DAENPRAKHOM, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, รองศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "PRINCIPLEOFTHE UI GREENMETRIC WORLD GREEN UNIVERSITY: SYETEMETRIC REVIEW", GSRD International Conference, 5 - 6 ธันวาคม 2023, Tokyo ญี่ปุ่น
2023 exSUAJIN KASAWONG, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, รองศาสตราจารย์, "THE PREVALENCE AND RISK FACTORS OF POLYPHARMACY OF NON-COMMUNICABLE DISEASE IN ELDERLY", GSRD International Conference , 5 - 6 ธันวาคม 2023, Tokyo ญี่ปุ่น