อิทธิพลของการรับรู้คุณลักษณะการเป็นองค์การสมรรถนะสูงที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันในงานและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน