การศึกษาเปรียบเทียบอาหารสุกรอนุบาล และโปรแกรมการกินอาหารในสุกรระยะรุ่น-จับขาย ต่อสมรรถภาพการผลิต และลักษณะของซาก