การพัฒนาเซ็นเซอร์ทางเคมี และการคำนวณทางคอมพิวเตอร์