การพัฒนาระบบระบุจุดเสี่ยงสำหรับรถจักรยานยนต์ด้วยเซนเซอร์ในสมาร์ทโฟน

Publish Year National Conference 1
2023 inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, exดร.ขวัญกมล ดิฐกัญจน์, exดร.กรวิทย์ พฤษชัยนิมมิต, exปฏิพล รุจิพัฒนพงศ์, "Determining road surface conditions using smartphone data", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28, 24 - 26 พฤษภาคม 2023, ภูเก็ต ประเทศไทย