โครงการวิจัยรูปแบบใหม่ของการจัดการศึกษาในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขั้นสูงของกำลังคนทางด้านการเกษตรและอาหารสำหรับอนาคต” ภายใต้แผนงานโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University Program) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยขั้นสูงในต่างประเทศ (Outbound Exchange)

Publish Year International Journal 3
2023 exWorawat Poltabtim, exSaowarak Musikawan, exArkarapol Thumwong, exYasutaka Omori, exChutima Kranrod, exMasahiro Hosoda, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, exShinji Tokonami, "Estimation of Ambient Dose Equivalent Rate Distribution Map Using Walking Survey Technique in Hirosaki City, Aomori, Japan", International Journal of Environmental Research and Public Health, ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 2657
2023 exArkarapol Thumwong, exJitsuna Darachai, exNuatawan Thamrongsiripak, exShinji Tokonami, exTetsuo Ishikawa, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Fruit Peel Powder as Natural Antioxidant and Reinforcing Bio-Filler in Natural Rubber Latex Gloves: Cases of Mangosteen, Pomelo and Durian", Antioxidants, ปีที่ 12, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2023, หน้า 1119
2022 exArkarapol Thumwong, exManchusa Chinnawet, exPreawpraw Intarasena, inดร.ชนิศ รัตนพงศ์, อาจารย์, exShinji Tokonami, exTetsuo Ishikawa, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "A Comparative Study on X-Ray Shielding and Mechanical Properties of Natural Rubber Latex Nanocomposites Containing Bi2O3 or BaSO4: Experimental and Numerical Determination", Polymers, ปีที่ 14, ฉบับที่ 17, กันยายน 2022, หน้า 3654