การสื่อสารและการยอมรับของผู้บริโภคอาหารตามหลักคีโตจีนิค