การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ความสามารถทางนวัตกรรม กลยุทธ์ทางธุรกิจ ประสิทธิภาพทางด้านนวัตกรรม ความได้เปรียบทางการแข่งขันที่มีผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย