การประเมินโครงการวิจัยการพัฒนาเครื่องมือตรวจเชื้อ DNA-Chip และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม