การศึกษาการตกค้างของคลอเตตร้าซัยคลินและด๊อกซี่ซัยคลินในไข่ภายหลังการให้โดยการกินในไก่ไข่