การปรับปรุงการทำงานในกระบวนการตัดลวดโดยใช้หลักการยศาสตร์