การรับรู้และการปรับตัวของเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดอ่างทอง

Publish Year International Conference 1
2020 inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, "Rice Farmers’ Perceptions and Adaptation to Climate Change: A Case Study in Ang Thong Province, Thailand", International Conference on Climate Change Adaptation: Evidences from Best Best-Practice in Coastal Areas, 4 ธันวาคม 2020 - 5 มกราคม 2021, Brac CDM Rajendrapur สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ