การผลิตอนุภาคนาโนโพลีฟีนอลจากชานอ้อยที่บรรจุวิตามินดีด้วยระบบไฮโดรโทรปเพื่อใช้เป็นส่วนผสมเชิงหน้าที่