การใช้สารสกัดพืชและยีสต์ในกุ้งขาว

Publish Year National Journal 2
2024 exยุพารัตน์ อินทร์บำรุง, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exรศ ดร ศรีน้อย ชุ่มคำ, inดร.ศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์, อาจารย์, "ผลของการเสริมกรดแกมมาแอมิโนบิวทีริกในอาหารต่อความเครียดจากการขนส่งและการเติบโตของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)", วารสารเกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2024, หน้า 169-183
2023 exยุพรัตน์ อินบํารุง, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exศรีน้อย ชุ่มคํา, inดร.ศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์, อาจารย์, "ผลการเสริมกรดแกมมาอะมิโนบิวทีริกในอาหารต่อการเจริญเติบโต และคุณภาพลูกกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ระยะโพสลาร์วา", วารสารเกษตรพระวรุณ, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2023, หน้า 10-20
Publish Year International Conference 3
2022 exAnawat Keeratethaweesuk , inดร.ศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์, อาจารย์, exSrinoy Chumkam, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, "NITROGEN AND PHOSPHORUS WASTE LOADING FROM RED TILAPIA CAGE CULTURE IN THAILAND", The 9th International Conference on Fisheries and Aquaculture (ICFA 2022), 25 - 26 สิงหาคม 2022, Jarkata สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2022 exPiyavorasakul CHONNIKARN, inดร.ศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์, อาจารย์, exSrinoy Chumkam, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, "Effect of Resin acid on growth performance, immunity response, and bacteria count in juvenile white leg shrimp (Litopenaeus vannamei)", The 9th International Conference on Fisheries and Aquaculture (ICFA 2022), 25 - 26 สิงหาคม 2022, Jarkata สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2022 exSuttipong Watcharin , inดร.ศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์, อาจารย์, exSrinoy Chumkam, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, "In vitro digestibility of pacific white shrimp (litopenaeus vannamei) diets supplemental the mixture of herb extract", The 9th International Conference on Fisheries and Aquaculture (ICFA 2022), 25 - 26 สิงหาคม 2022, Jarkata สาธารณรัฐอินโดนีเซีย