โรงเรือนเพาะเห็ดชนิดประหยัดพลังงานด้วยเซลล์แสงอาทิตย์และระบบควบคุมอัตโนมัติ