โรงเรือนเพาะเห็ดชนิดประหยัดพลังงานด้วยเซลล์แสงอาทิตย์และระบบควบคุมอัตโนมัติ

Publish Year National Conference 1
2021 exนิพัทธ์ จริยปัญญางาม, exเกียรติศักดิ์ อินทร์กลิ่น, inนายเอนก ไกรรอด, inดร.ชนมน จันทนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบทำความเย็นแบบระเหยชนิดใช้สารดูดความชื้นเพื่อโรงเรือนเพาะเห็ดในสภาพอากาศร้อนชื้น", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 18, 9 ธันวาคม 2021 - 9 กุมภาพันธ์ 2022, นครปฐม ประเทศไทย