การจัดการแหล่งพ่อพันธุ์กุ้งก้ามกรามในโรงเพาะฝักระดับอุตสาหกรรม โดยอาศัยข้อมูลวงรอบการเปลี่ยนวรรณะ และลายพิมพ์ดีเอ็นเอไมโครแซทเทลไลท์