การพัฒนาสาหร่ายสไปรูลิน่าที่มีโปรตีนและซี-ไฟโคไซยานินสูงด้วยวิธีทางอณูชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ