การศึกษาปัญหาการแปลบทขยายและส่วนเสริมจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย

Publish Year National Journal 1
2020 inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาปัญหาการแปลบทขยายและส่วนเสริมจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย", วารสารภาษาและภาษาศาสตร์, ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 89-105