นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม

Publish Year International Journal 1
2021 inดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง, รองศาสตราจารย์, "Environment and Economic Benefits through the Preference for More Open Commercial Policy", Journal of Environmental Management and Tourism , ปีที่ 12, ฉบับที่ 7, ธันวาคม 2021, หน้า 1788-1795
Publish Year International Conference 3
2021 inดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง, รองศาสตราจารย์, "Trade Liberalization and its Nexus with Environmental Issues: an Individual Perspective", SIBR Conference on Interdisciplinary Business and Economics Research , 4 มิถุนายน 2021, กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
2021 inดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย, รองศาสตราจารย์, "Explaining the Advantage of Relaxed International Economic Regime from the Micro-Viewpoints", SIBR 2021 (Osaka) Conference on Interdisciplinary Business and Economics Research , 1 กรกฎาคม 2021, โอซากา ญี่ปุ่น
2020 inดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง, รองศาสตราจารย์, "The Benefits of More Open Trade Policy Implementation: People's Perspectives", SIBR 2020 (Kuala Lumpur) Conference on Interdisciplinary Business and Economics Research, 2 - 3 ตุลาคม 2020, กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย