การค้นหายีนที่ควบคุมการสร้างปากใบในข้าวด้วยวิธีการ GWAS ร่วมกับ QTL-seg สำหรับรองรับการปรับปรุงพันธุ์ข้าวต้านทานสภาพอากาศที่รุนแรง (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง เริ่มปี 2563)