การปรับปรุงแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการให้น้ำแก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)