การพัฒนาแกนนำชุมชนต้นแบบเกษตรปลอดภัย โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของแกนนำภาครัฐและชุมชน ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม