โครงการวิจัย เรื่อง การออกแบบเครื่องลับมีดเจ๊ะบงไฟฟ้ากึ่งอัตโนมติ