การใช้ประโยชน์จากกากมันสำปะหลังในกระบวนการผลิตเอทานอลเพื่อพัฒนาเป็นปุ๋ยอินทรีย์โดยสิ่งมีชีวิตทางชีวภาพ