ผลของการฉีดพ่นทางใบด้วยสารละลายแคลเซียมร่วมกับโบรอน ต่อการป้องกันการแตกของผลแตงเทศ 4 สายพันธุ์

Publish Year National Journal 2
2022 exรักษ์สุดา คำดี, inนายธรรมธวัช แสงงาม, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศิริสุดา บุตรเพชร, inนายอาณัติ เฮงเจริญ, inดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการฉีดพ่นทางใบด้วยสารละลายแคลเซียมและโบรอนต่อคุณภาพผลผลิตของเมล่อน", วารสารผลิตกรรมการเกษตร, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2022, หน้า 91-101
2022 inนายธรรมธวัช แสงงาม, inนางสาวศิริสุดา บุตรเพชร, inนายอาณัติ เฮงเจริญ, inดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์, "Effect of Calcium-Boron Solution Rate in Foliar Spray on Muskmelon (Cucumis melo L.)", แก่นเกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2022, หน้า 1-15