ความสามารถในการปรับตัวของวิสาหกิจชุมชนที่ส่งผลต่อการอยู่รอดของวิสาหกิจชุมชนภาคการผลิตผลิตภัณฑ์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย โดยผ่านแนวคิดการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ประสิทธิภาพการเติมเต็มตลาด และความได้เปรียบของผลิตภัณฑ์