การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตซอสพริก

  • บริษัท รสลออ จำกัด

  • โครงการเดี่ยว

  • 2562

  • inดร.พิศมัย ศรีชาเยช

  • inดร.พิศมัย ศรีชาเยช

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี