ห่วงโซ่มูลค่าโลกและผลิตภาพรวมของประเทศไทย

Publish Year International Conference 1
2021 inดร.ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิวพงศ์ ธีรอำพน, รองศาสตราจารย์, "Global Value Chain and Thailand's Total Factor Productivity", SIBR Conference on Interdisciplinary Business and Economics Research , 4 มิถุนายน 2021, โซล สาธารณรัฐเกาหลี