การผลิตวัสุดก่อสร้างจากของเสียโรงงานน้ำตาล

Publish Year National Conference 1
2020 exสิรวิชญ์ สาสน์ธรรมบท, exณัฐพนธ์ พลพวก, exกันตพงศ์ รอดบางยาง, inดร.กมล อมรฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิธิรัชต์ สงวนเดือน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นผสมเถ้าชานอ้อย", การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2 - 3 ธันวาคม 2020, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย