แบบจำลองการรับรู้ประโยชน์ของระบบประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Publish Year National Journal 2
2020 inดร.ธเนศ ดาวรุ่งโรจน์, inนายจตุรงค์ ตันนุกูล, inนางประวีณ์นุช เกตุแก้ว, inนางสาวสุรีย์ วงศ์อกนิษฐ์, "ทัศนคติของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรต่อระบบสารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 79-98
2019 inดร.ธเนศ ดาวรุ่งโรจน์, inนางประวีณ์นุช เกตุแก้ว, inนายจตุรงค์ ตันนุกูล, inนางสาวสุรีย์ วงศ์อกนิษฐ์, "การประเมินโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 34, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 171-177
Publish Year National Conference 1
2019 inดร.ธเนศ ดาวรุ่งโรจน์, inนางประวีณ์นุช เกตุแก้ว, inนายจตุรงค์ ตันนุกูล, inนางสาวสุรีย์ วงศ์อกนิษฐ์, "การประเมินโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 3 - 4 ธันวาคม 2019, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย