Journal

ทัศนคติของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรต่อระบบสารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ISSN: 2350983X)
7
1
79-98
มกราคม - มิถุนายน 2020
ชาติ
-
-
-
-