การศึกษาการแปลนิยายอิงพงศาวดารจีนเรื่อง “ตั้งฮั่น”

  • โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • โครงการเดี่ยว

  • 2562 (2562-2563)

  • inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์

  • inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์

Publish Year National Journal 1
2021 inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์, "การแปลแบบดัดแปลงนิยายอิงพงศาวดารจีนเรื่อง “ตั้งฮั่น” ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์", วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ, ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 358-411