การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกท์จาก 3 มิติ เป็น 2 มิติ : การเข้าใจเชิงลึกถึงประสิทธิภาพและเสถียรภาพของเซลล์