พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศ CLMV ในพื้นที่จังหวัดภูมิภาค

  • สำนักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2562

  • inดร.ชัยณรงค์ ศรีรักษ์, อาจารย์

  • inดร.ชัยณรงค์ ศรีรักษ์, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์