Journal

Article
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยที่่มี่อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการการท่องเที่่ยวเชิงการแพทย์จากกลุ่มมีประเทศ CLMV พื้นที่่ชายแดนไทย-ลาวจังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานี
Journal
วารสารวิชาการบริหารธุุรกิจ (ISSN: 26730529)
Volume
10
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2021
Page
142-156
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-