โครงการวิจัยความสามารถและการยอมรับความเสี่ยงด้านลงทุนของสมาชิกเพื่อประกอบการทบทวน SAA