การจัดการพันธุ์พริกซูเปอร์ฮอทให้มีผลผลิตสูงและการใช้เศษเหลือของพริกเป็นอาหารไก่เนื้อ

Publish Year International Journal 1
2019 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "Effect of Chili Leaf Powder on Laying Hen Performance, Egg Quality and Egg Yolk Cholesterol Levels", International Journal of Poultry Science, ปีที่ 18, ฉบับที่ 4, เมษายน 2019, หน้า 168-173
Publish Year National Journal 1
2020 inดร.สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายประมง เบกไธสง, อาจารย์, inนางสาวสุดาทิพย์ แสนสุภา, exกุสุมา ทองห่อ, exสุนิสา นนยะโส, "การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกพริกพันธุ์ซุปเปอร์ฮอทตามมาตรฐาน Primary ThaiGAP บ้านหนองหอย ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", วารสาร สจล. ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2020, หน้า 38-44
Publish Year National Conference 1
2020 inดร.สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายประมง เบกไธสง, อาจารย์, inนางสาวสุดาทิพย์ แสนสุภา, exกุสุมา ทองห่อ, exสุนิสา นนยะโส, "การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกพริกพันธุ์ซุปเปอร์ฮอทตามมาตรฐาน Primary ThaiGAP บ้านหนองหอย ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 5, 28 - 29 พฤษภาคม 2020, เมือง ชุมพร ประเทศไทย