โครงการวิจัยประเมินผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของการดาเนินโครงการภายใต้โครงการศูนย์รวมนวัตกรรมด้านเกษตรและอาหาร (Agri-Food Innovation Hub)