การวิเคราะห์การวางแผนโครงการก่อสร้างอาคารเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Publish Year International Journal 2
2023 ex Kritsada Khun-anod , exCharinee Limsawasd, inดร.นที อธิกคุณากร, รองศาสตราจารย์, "Predicting Cost and Schedule Performance of Green Building Projects Based on Preproject Planning Efforts Using Multiple Linear Regression Analysis", Journal of Architectural Engineering , ปีที่ 29, ฉบับที่ 3, กันยายน 2023, หน้า 1-12
2019 exนายกฤษฎา คุณโอนด, inดร.ชารินี ลิ้มสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, "Pre-project Planning Process Study of Green Building Construction Projects in Thailand", Engineering Journal, ปีที่ 23, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2019, หน้า 67-81
Publish Year International Conference 2
2018 exKritsada Khun-anod, inดร.ชารินี ลิ้มสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.นที อธิกคุณากร, รองศาสตราจารย์, "EFFECT OF PRE-PROJECT PLANNING STRATEGY ON COST PERFORMANCE FOR GREEN BUILDING CONSTRUCTION", 2018 Taiwan-Thailand Joint Symposium on Advancement of Civil and Environment Engineering, 26 - 27 มิถุนายน 2018, Taoyuan ไต้หวัน
2018 exKritsada Khun-anod, inดร.ชารินี ลิ้มสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.นที อธิกคุณากร, รองศาสตราจารย์, "Investigation of Pre-project Planning Effort for Green Building Construction in Thailand", The 17th International Conference on Civil and Environmental Engineering, 14 - 17 ตุลาคม 2018, Dalian สาธารณรัฐประชาชนจีน